MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 981, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 981, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 981, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 981, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 5 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 6 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 7 (verslag)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 8 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 9 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 10 (nader verslag)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 11 (nota n.a.v. het nader verslag)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 12 (amendement-Potters)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 13 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 14 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 15 (motie-Potters en Kerstens)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 16 (motie-Potters en Kerstens)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 17 (amendement-Van Ojik)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 18 (amendement-Van Ojik)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 19 (amendement-Schouten)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 20 (amendement-Schouten)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 21 (amendement-Van Weyenberg c.s.)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 22 (gewijzigd amendement-Van Weyenberg c.s.)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 23 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 24 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 25 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 26 (gewijzigd amendement-Schouten en Karabulut)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 27 (amendement-Schouten)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 28 (amendement-Schouten en Van Weyenberg)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 29 (motie-Karabulut)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 30 (motie-Karabulut)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 31 (motie-Karabulut)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 32 (motie-Karabulut)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 33 (motie-Pieter Heerma c.s.)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 34 (gewijzigd amendement-Van Ojik)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 35 (motie-Kerstens c.s.)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 36 (motie-Kerstens c.s.)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 37 (motie-Van Weyenberg c.s.)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 38 (gewijzigd amendement-Schouten c.s.)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 39 (motie-Schouten en Kerstens)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 40 (motie-Van Ojik en Kerstens)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr, 41 (gewijzigd amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr, 42 (gewijzigd amendement-Schouten c.s.)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 43 (gewijzigd amendement-Schouten en Van Weyenberg)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 44 (nader gewijzigd amendement-Van Ojik)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 45 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 46 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 981, nr. 47 (verslag wetgevingsoverleg)
- Handelingen II 2014-2015, nr. 36, item 10
- Handelingen II 2014-2015, nr. 37, item 15
- Handelingen II 2014-2015, nr. 37, item 16
- Kamerstukken I 2014-2015, 33 981, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2014-2015, 33 981, B (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken I 2014-2015, 33 981. C (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2014-2015, 33 981. D (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2014-2015, 33 981. E (eindverslag)
- Kamerstukken I 2014-2015, 33 981. F (motie-Elzinga c.s.)
- Kamerstukken I 2014-2015, 33 981. G (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen I 2014-2015, nr. 25, item 3
- Handelingen I 2014-2015, nr. 25, item 7
- Handelingen I 2014-2015, nr. 26, item 4
- Handelingen I 2014-2015, nr. 26, item 5

 

 

WET van 1 april 2015, Stb. 2015, 154, tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten). Inwerkingtreding: 1 mei 2015 (Stb. 2015, 156).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de arbeidsparticipatie van werknemers met een beperking, die met ondersteuning van de gemeenten naar arbeid worden begeleid, te bevorderen en daarmee het volume van de uitkeringen te beperken door een werkgeversheffing te introduceren ten gunste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds indien de werkgever niet of onvoldoende de quotumdoelstelling haalt en slechts tot invoering van deze regeling over te gaan indien de in het sociaal akkoord overeengekomen garantstelling voor extra banen voor deze doelgroep niet wordt gehaald;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 1, onderdeel t, wordt "inspecteur" vervangen door: inspecteur of ontvanger.
B. [MvT]
Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het opschrift komt te luiden: Premieheffing, quotumheffing en rijksbijdrage.
2. In het eerste lid wordt "in artikel 36 bedoelde basispremie" vervangen door: basispremie, bedoeld in artikel 36, de quotumheffing, bedoeld in artikel 38h,.
C. [MvT]
Het opschrift van hoofdstuk 3, afdeling 4, paragraaf 2, komt te luiden: Premieplicht en quotumheffing werkgever.
D. [MvT]
Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het opschrift komt te luiden: Basispremie, gedifferentieerde premie en quotumheffing.
2. Aan artikel 34 worden zes leden toegevoegd, luidende:
-3. De quotumheffing is verschuldigd door werkgevers in de zin van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
-4. De quotumheffing is niet verschuldigd indien in het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarover de quotumheffing wordt geheven de werkgever minder dan 25 vermenigvuldigd met het gemiddeld aantal verloonde uren per werknemer op jaarbasis in Nederland aan verloonde uren als bedoeld in artikel 38b, vierde lid, in de loonaangifte op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 heeft verantwoord.
-5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen categorie├źn werknemers worden aangewezen ten aanzien waarvan de verloonde uren bij de toepassing van het vierde lid in mindering worden gebracht op het totaal aantal verloonde uren die de werkgever in de loonaangifte heeft verantwoord.
-6. Indien de quotumheffing op grond van het vierde lid zou zijn verschuldigd maar in het kalenderjaar waarover de quotumheffing wordt geheven, blijkt dat de werkgever minder dan 25 vermenigvuldigd met het gemiddeld aantal verloonde uren per werknemer op jaarbasis in Nederland aan verloonde uren als bedoeld in artikel 38b, vierde lid, in de loonaangifte op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 heeft verantwoord, is de quotumheffing niet verschuldigd.
-7. De voor de toepassing van het vierde en zesde lid in aanmerking te nemen verloonde uren worden vastgesteld op grond van de loonaangiften die uiterlijk op 1 mei van het jaar waarover de quotumheffing wordt geheven onderscheidenlijk op 1 mei van het jaar volgend op het kalenderjaar waarover de quotumheffing wordt geheven, zijn ingediend alsmede de correcties daarop die uiterlijk op die datum zijn ingediend. Hierbij worden uitsluitend loonaangiften en correcties in aanmerking genomen met betrekking tot het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarover de quotumheffing wordt geheven onderscheidenlijk het kalenderjaar waarover de quotumheffing wordt geheven.
-8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ter uitvoering van het vierde en zesde lid die in ieder geval betrekking hebben op:
a. de bepaling van het gemiddeld aantal verloonde uren per werknemer op jaarbasis in Nederland in het desbetreffende kalenderjaar;
b. de herleiding van het totaal aantal verloonde uren door de werkgever indien de werkgever in het desbetreffende kalenderjaar niet gedurende het gehele kalenderjaar de hoedanigheid van werkgever heeft gehad.
E. [MvT]
Artikel 35 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.