MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 683, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 683, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 683, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 683, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 683, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 683, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 683, nr. 7 (amendement-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 683, nr. 8 (gewijzigd amendement-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 683, nr. 9 (amendement-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 683, nr. 10 (amendement-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 683, nr. 11 (amendement-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 683, nr. 12 (amendement-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 683, nr. 13 (amendement-Bruins Slot)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 683, nr. 14 (amendement-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 683, nr. 15 (amendement-Arno Rutte)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 683, nr. 16 (amendement-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 683, nr. 17 (gewijzigd amendement-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 683, nr. 18 (gewijzigd amendement-Van Gerven)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 683, nr. 19 (amendement-Pia Dijkstra)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 683, nr. 20 (amendement-Bouwmeester)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 683, nr. 21 (gewijzigd amendement-Bruins Slot en Bouwmeester)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 683, nr. 22 (amendement-Bouwmeester)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 683, nr. 23 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 683, nr. 24 (gewijzigd amendement-Arno Rutte)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 683, nr. 25 (gewijzigd amendement-Pia Dijkstra)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 683, nr. 26 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 683, nr. 27 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 683, nr. 28 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 683, nr. 29 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 683, nr. 30 (nader verslag)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 683, nr. 31 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 683, nr. 32 (nota n.a.v. het nader verslag)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 683, nr. 33 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 683, nr. 34 (nader gewijzigd amendement-Pia Dijkstra)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 683, nr. 35 (nader gewijzigd amendement-Leijten en Van Gerven)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 683, nr. 36 (gewijzigd amendement-Leijten en Van Gerven)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 683, nr. 37 (gewijzigd amendement-Leijten en Van Gerven)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 683, nr. 38 (amendement-Leijten en Van Gerven)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 683, nr. 39 (gewijzigd amendement-Leijten en Van Gerven)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 683, nr. 40 (nader gewijzigd amendement-Leijten en Van Gerven)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 683, nr. 41 (nader gewijzigd amendement-Leijten en Van Gerven)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 683, nr. 42 (nader gewijzigd amendement-Arno Rutte)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 683, nr. 43 (amendement-Bruins Slot)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 683, nr. 44 (amendement-Bruins Slot)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 683, nr. 45 (amendement-Bouwmeester)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 683, nr. 46 (amendement-Bouwmeester)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 683, nr. 47 (motie-Leijten)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 683, nr. 48 (motie-Leijten)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 683, nr. 49 (motie-Klever)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 683, nr. 50 (motie-Klever)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 683, nr. 51 (motie-Bruins Slot en Bouwmeester)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 683, nr. 52 (motie-Bouwmeester)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 683, nr. 53 (gewijzigd amendement-Bruins Slot)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 683, nr. 54 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 683, nr. 55 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 683, nr. 56 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 683, nr. 57 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 683, nr. 58 (brief Minister van VWS)

- Handelingen II 2014-2015, nr. 76, item 3
- Handelingen II 2014-2015, nr. 76, item 6
- Handelingen II 2014-2015, nr, 78, item 15
- Handelingen II 2014-2015, nr. 78, item 16
- Kamerstukken I 2014-2015, 33 683, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2014-2015, 33 683, B (eindverslag)
- Kamerstukken I 2014-2015, 33 683, C (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken I 2014-2015, 33 683, D (nota van verbetering)
- Kamerstukken I 2014-2015, 33 683, E (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken I 2014-2015, 33 683, F (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken I 2015-2016, 33 683, G (brief Minister van VWS)
- Handelingen II 2015-2016, nr. 10, item 3

 

 

WET van 2 december 2015, Stb. 2015, 502, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen). Inwerkingtreding: nog niet in werking getreden (artikel Ia 1 januari 2016 (Stb. 2015, 534)).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de maatregelen bij niet betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie voor de Zorgverzekeringswet te verbeteren en de termijn in artikel 2.1.9 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet te schrappen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.
De Zorgverzekeringswet wordt gewijzigd als volgt:
A. [MvT]
Na artikel 4 wordt een artikel toegevoegd, luidende:
Art. 4a. [Inschrijving als ingezetene in BRP]
-1. Degene die een zorgverzekering wenst te sluiten, vermeldt bij het verzoek daartoe zijn adres en, indien hij niet de te verzekeren persoon is, het adres van de te verzekeren persoon.
-2. De zorgverzekeraar sluit de verzekering niet zolang het verstrekte adres van de persoon of personen, bedoeld in het eerste lid, niet in de basisregistratie personen voorkomt of afwijkt van het adres waaronder deze persoon of personen in die administratie als ingezetene staat of staan ingeschreven.
-3. In afwijking van het tweede lid wordt de te verzekeren persoon ingeschreven:
a. indien degene die de zorgverzekering wenst te sluiten een verklaring van de werkgever of een salarisafschrift heeft overgelegd waaruit blijkt dat de te verzekeren persoon, onder vermelding van de ingangsdatum van de dienstbetrekking, ter zake van in Nederland of op het continentaal plat als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet langdurige zorg, in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting is onderworpen, mits die verklaring of het salarisafschrift niet ouder zijn dan één maand;
b. indien degene die de zorgverzekering wenst te sluiten een verklaring van de Sociale verzekeringsbank heeft overgelegd waaruit blijkt dat de te verzekeren persoon verzekerd is ingevolge de Wet langdurige zorg; of
c. indien de persoon of de personen, bedoeld in het tweede lid, van de afwijking redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt.
B. [MvT]
Aan artikel 9c wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.