MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 319, nr. 1 (koninlijke boodschap)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 319, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 319, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 319, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 319, nr. 5 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 319, nr. 6 (verslag)
- Handelingen II 2015-2016, nr. 22, item 9
- Kamerstukken I 2015-2016, 34 319, A (eindverslag)
- Kamerstukken I 2015-2016, 34 319, G (brief Minister van VWS)
- Handelingen I 2015-2016, nr. 10, item 3

 

 

WET van 2 december 2015, Stb. 2015, 503, tot wijziging van de Wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) in verband met behoud van voormalige wettelijke reserves Zfw. Inwerkingtreding: 1 januari 2016 (Stb. 2015, 534).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de voorwaarden waaronder betreffende zorgverzekeraars kunnen beschikken over hun ziekenfondsreserves met twee jaar te verlengen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
Indien het bij koninklijke boodschap van 28 juni 2013 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) (Kamerstukken 33 683) tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel Ia komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.