blz. 1 

Kamerstukken II 2015-2016, 34 319

Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) in verband met behoud van voormalige wettelijke reserves Zfw

 

 

Nr. 3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 De wijziging van de IZvw
3 Het behoud van de wettelijke reserves Zfw
4 Staatssteunaspecten ten aanzien van het behoud van de reserves
5 Tienjaarstermijn
6 Hoogte wettelijke reserves Zfw
7 Verlenging van de tienjaarstermijn
8 Verhouding met Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I en II

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     In de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (IZvw) is het overgangsrecht opgenomen voor de vervanging van onder meer de Ziekenfondswet (Zfw) door de Zorgverzekeringswet (Zvw) per 1 januari 2006.

     Ingevolge artikel 43b Zfw was een ziekenfonds verplicht een reserve aan te houden. De reserve werd gevormd door jaarlijkse toevoeging of onttrekking van het saldo van baten en lasten van een ziekenfonds. De wettelijke reserves van de ziekenfondsen zijn, na de introductie van de risicodragendheid in de uitvoering van de Zfw, vanaf 1991 in een concurrentiële omgeving opgebouwd. Eind 2005 waren de reserves in totaal €|2 miljard. Zorgverzekeraars begeven zich sinds de introductie van de Zvw in 2006 met ondernemersrisico op de zorgverzekeringsmarkt en hebben de voormalige wettelijke reserves Zfw in stand gehouden.

     In artikel 2.1.9 van de IZvw is geregeld wat het gevolg is van de inwerkingtreding van de Zvw voor de gereserveerde middelen waarover ziekenfondsen beschikten ter uitvoering van de Zfw:
- ingevolge het eerste lid ontstaat een onmiddellijk opeisbare vordering ter hoogte van die middelen;
- in het tweede lid staat de uitzondering op het eerste lid: indien het ziekenfonds of zijn rechtsopvolger onder algemene titel zich vóór 1 januari 2008 als zorgverzekeraar in de zin van de Zvw aanmeldt, vervalt de vordering;
- in het derde lid staat de uitzondering op de uitzondering: indien het ziekenfonds of zijn rechtsopvolger onder algemene titel niet (meer) in zijn statuten heeft vastgelegd dat hij ten doel heeft te werken als zorgverzekeraar zonder winstoogmerk of indien hij niet meer als zorgverzekeraar werkzaam is, is de vordering er toch (weer). Deze uitzondering op de uitzondering geldt tot 1 januari 2016.

      blz. 2  Kortom, een ziekenfonds mag het geld houden als hij tien jaar als zorgverzekeraar zonder winstoogmerk werkt.

 

2. De wijziging van de IZvw


     Op 21 april 2015 is het voorstel van Wet verbetering wanbetalersmaatregelen door de Tweede Kamer aangenomen.¹ Dat wetsvoorstel bevat in artikel Ia een wijziging van artikel 2.1.9 van de IZvw.

1. Kamerstukken I 2014-2015, 33 683, A.

     Artikel Ia is in het wetsvoorstel opgenomen nadat de Tweede Kamer een amendement van de leden Leijten en Van Gerven heeft aangenomen.¹

1. Kamerstukken II 2014-2015, 33 683, nr. 41.

     Blijkens de toelichting op het amendement behoort volgens de indieners de publiek opgebouwde reserve niet als winst te kunnen worden uitgekeerd. Het amendement komt erop neer dat een voormalig ziekenfonds de meegekregen wettelijke reserves Zfw slechts mag houden zolang hij als zorgverzekeraar zonder winstoogmerk werkt.

     In brieven aan het parlement heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de gevolgen van het aangenomen amendement geschetst.¹

1. Kamerstukken II 2014-2015, 33 683, nr. 56, en Kamerstukken I 2014-2015, 33 683, F.

     In genoemde brieven is erop gewezen dat het risico bestaat dat de voortzetting voor onbepaalde tijd van de voorwaarde met betrekking tot het winstoogmerk als te vergaande vorm van regulering wordt aangemerkt. Artikel 2.1.9 IZvw behelst een regulering van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.