BESLUIT van 10 december 2015, Stb. 2015, 516, houdende wijziging van het Besluit van 9 december 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet langdurige zorg en het Besluit langdurige zorg

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 december 2015, kenmerk 881209-145082-WJZ;
     Gelet op artikel 13.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Artikel 1, tweede lid, van het Besluit van 9 december 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet langdurige zorg en het Besluit langdurige zorg komt te luiden:
-2. Artikel 12.1.2, onderdeel D, onder 1 en 2, treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.