Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2015-2016, 34 304.
Handelingen II 2015-2016, nr. 22, item 17, nr. 23, item 8, nr. 25, item 18 en 20, nr. 26, item 11.
Kamerstukken I 2015-2016, 34 304 (A, B, C, D, E, F (herdr.), G, H, I, J, K, L, ...)
Handelingen I 2015-2016, nr. 12, item 4, nr. 13, item 8 ...

 

 

WET van 23 december 2015, Stb. 2015, 542, houdende tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein). Inwerkingtreding: nog niet in werking getreden.

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het kader van de vereenvoudiging van de processen van de Belastingdienst en het terugdringen van administratieve lasten van werkgevers een instrument te introduceren dat het mogelijk maakt om op basis van reeds bij de overheid beschikbare gegevens geautomatiseerd en zonder de loonaangifteketen te belasten een tegemoetkoming in de loonkosten aan werkgevers te verstrekken en de bestaande premiekortingen voor ouderen en arbeidsgehandicapten te vervangen, mede om de bestaande verzilveringsproblematiek weg te nemen, en voorts een lage-inkomensvoordeel in te voeren voor werkgevers met werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  V

Wijziging van overige wetten

 

Art. 5.1. Wijzigingen in de Wet financiering sociale verzekeringen
De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
A.
Hoofdstuk 3, afdeling 6, vervalt.
B.
Artikel 100, onderdeel g, vervalt.
C.
Artikel 104, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. De puntkomma aan het slot van onderdeel f wordt vervangen door een punt.
2. Onderdeel i vervalt.
D.
Artikel 105, tweede lid, vervalt, onder vernummering van het derde lid tot tweede lid.
E.
Artikel 108, eerste lid, onderdeel n, vervalt.
F.
Artikel 115, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.