MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 194, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 194, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 194, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 194, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 194, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 194, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 194, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 194, nr. 8 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 194, nr. 9 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 194, nr. 10 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 194, nr. 11 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 194, nr. 12 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 194, nr. 13 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 194, nr. 14 (motie-Karabulut)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 194, nr. 15 (motie-Karabulut)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 194, nr. 16 (motie-Karabulut en Kerstens)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 194, nr. 17 (motie-Kerstens en Nijkerken-De Haan)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 194, nr, 18 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 194, nr. 19 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 194, nr. ... ; nog niet gepubliceerd
- Handelingen II 2014-2015, nr. 109, item 26
- Handelingen II 2015-2016, nr. 5, item 11
- Handelingen II 2015-2016, nr. 7, item 19
- Handelingen II 2015-2016, nr. 7, item 20
- Kamerstukken I 2015-2016, 34 194, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2015-2016, 34 194, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2015-2016, 34 194, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2015-2016, 34 194, D (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken I 2015-2016, 34 194, E (eindverslag)
- Handelingen I 2015-2016, nr. ... ; nog niet gepubliceerd

 

 

WET van 23 december 2015, Stb. 2015, 547, tot wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten. Inwerkingtreding: 1 januari 2016 en 1 januari 2021 (Stb. 2015, 548).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om een aantal instrumenten in de Participatiewet te harmoniseren ten behoeve van de ondersteuning van werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking;
     Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.
De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 8a, tweede lid, vervalt onderdeel b, onder verlettering van onderdeel c tot onderdeel b.
B. [MvT]
Aan artikel 10d wordt een lid toegevoegd, luidende:
-10. Het college verstrekt geen loonkostensubsidie met betrekking tot perioden waarin recht bestaat op ziekengeld op grond van artikel 29b van de Ziektewet.

 

Art. II.¹
De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Aan artikel 8a, tweede lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
c. voor welke vergoedingen naar hoogte en duur een werkgever in aanmerking komt bij ziekte van de werknemer die een structurele functionele of andere beperking heeft of ten behoeve van wie die werkgever een loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d ontvangt, voor zover artikel 29b van de Ziektewet niet van toepassing is.
B. [MvT]
Artikel 10d, tiende lid, vervalt.

1. Ingevolge het enig artikel, tweede lid, het Besluit van 23 december 2015, Stb. 2015, 548, is het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II bepaald op 1 januari 2021, red.

 

Art. III.  [MvT]
Artikel 29b van de Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.