blz. 1 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 194

Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

 

 

Nr. 3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Doel en aanleiding van het wetsvoorstel
1.1 Doel van het wetsvoorstel
1.2 Aanleiding: verzoek van de VNG en sociale partners in de Werkkamer
2 Harmonisering instrumenten
2.1 Uniforme no-riskpolis voor doelgroep banenafspraak via UWV
2.2 Mobiliteitsbonus voor doelgroep banenafspraak
3 Ontvangen commentaren
4 Financiële effecten en regeldruk
4.1 No-riskpolis
4.2 Mobiliteitsbonus
4.3 Regeldruk
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m IX

 

 

Algemeen

 

1. Doel en aanleiding van het wetsvoorstel


1.1. Doel van het wetsvoorstel


     Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan de bereidheid van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om, op verzoek van belanghebbende partijen, te komen tot harmonisatie van twee instrumenten die van belang zijn voor de uitvoering van de Participatiewet (brief van 21 november 2014, Kamerstukken II 2014-2015, 33 161, nr. 195). In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en de sociale partners een afspraak gemaakt over het aan de slag helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers in de marktsector en bij de overheid stellen zich garant voor in totaal 125 000 extra banen in 2026. Doel van dit wetsvoorstel is om deze banenafspraak te ondersteunen door een zo eenvoudig en eenduidig mogelijk basispakket van instrumenten mogelijk te maken voor werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het wetsvoorstel voorziet daartoe in een uniforme no-riskpolis via het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) voor gemeenten en werkgevers en een gelijke mobiliteitsbonus voor de doelgroep banenafspraak voor de periode 2016-2020. De beoogde datum van invoering is 1 januari 2016. Met deze wijzigingen wordt een dringend verzoek gehonoreerd van de Werkkamer, waarin gemeenten en sociale partners zitting hebben. Zij hebben het belang onderstreept van harmonisering van deze instrumenten voor de uitvoering van de banenafspraak en de Participatiewet in de praktijk.
     In het vervolg van deze memorie wordt eerst ingegaan op het verzoek van de Werkkamer en daarna, in hoofdstuk 2, op de beide onderdelen van het wetsvoorstel: de no-riskpolis en de mobiliteitsbonus. Hoofdstuk 3 is gewijd aan de ontvangen commentaren. Hoofdstuk 4 gaat in op de financiële effecten en de regeldruk.

 blz. 2 

1.2. Aanleiding: verzoek van de VNG en sociale partners in de Werkkamer


     In het sociaal akkoord hebben sociale partners en het kabinet de afspraak gemaakt dat werkgevers 100 000 extra banen in de markt en 25 000 extra banen bij de overheid creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De doelgroep van de banenafspraak is uitgewerkt in de Werkkamer, overlegorgaan van gemeenten en sociale partners. De doelgroep van de banenafspraak bestaat uit mensen met een Wajong-uitkering [Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, red.], mensen met een Wsw-indicatie [Wsw: Wet sociale werkvoorziening, red.] en mensen uit de Participatiewet die niet het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen. Deze doelgroep is omschreven in het voorstel van Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Kamerstukken II, 33 981). Op grond van artikel 38f, vijfde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen uit dat wetsvoorstel kunnen ook mensen uit de Wiw/ID [Wet inschakeling werkzoekenden / Besluit in- en doorstroombanen, red.] worden betrokken bij de doelgroep van de banenafspraak.
     Voor de banenafspraak komen mensen uit de Wajong (doelgroep UWV) en de Participatiewet (doelgroep gemeenten) in aanmerking. Het instrumentarium dat daarbij door UWV en gemeenten ingezet kan worden, verschilt van elkaar. Derhalve is er thans geen gelijk speelveld voor de UWV-doelgroep en de gemeentelijke doelgroep.

     De Werkkamer heeft in de tweede helft van 2014 gekeken naar de mogelijkheden van een basispakket van instrumenten voor de doelgroep van de banenafspraak. De Werkkamer heeft daarbij vastgesteld dat het instrumentarium van UWV en gemeenten van elkaar verschilt en dat dit een probleem vormt uit oogpunt van gelijk speelveld tussen gemeenten en UWV en uit oogpunt van een optimale dienstverlening voor werkgevers. Deze vaststelling van de Werkkamer is van belang gezien de taak die de Werkkamer heeft. In het sociaal akkoord is afgesproken dat de Werkkamer een belangrijke rol krijgt bij de uitwerking van de 35 regionale Werkbedrijven. De Werkbedrijven vormen de schakel tussen de werkgever en de mensen met een arbeidsbeperking die aan een baan worden geholpen. Hiermee worden de kansen op snelle plaatsing vergroot. Doel van het overleg in de Werkkamer is om, binnen de wettelijke en financiële kaders, tot een werkbare en praktische invulling te komen van de Werkbedrijven die gemeenten en werkgevers helpen en die onnodige bureaucratie voorkomt.

     De Werkkamer heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij brief van 10 oktober 2014 verzocht om harmonisatie van drie instrumenten: een uniforme no-riskpolis bij het UWV, een gelijke mobiliteitsbonus en de mogelijkheid van één jobcoach per bedrijf. De Werkkamer deed deze voorstellen vanuit de wens van een gelijk speelveld tussen gemeenten en UWV voor de doelgroep banenafspraak en eenduidigheid voor werkgevers. De Werkkamer heeft daarbij oog gehad voor het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit. In het daaropvolgende bestuurlijk overleg tussen de staatssecretaris met de sociale partners en de VNG [Vereniging van Nederlandse Gemeenten, red.] zijn goede afspraken gemaakt over harmonisering van deze instrumenten voor de doelgroep van de banenafspraak. Deze afspraken staan verwoord in de bijlage bij de genoemde brief aan de Kamer en zijn leidend geweest bij het opstellen van dit wetsvoorstel. Het is de vaste overtuiging van gemeenten en sociale partners in de Werkkamer dat deze harmonisatie van instrumenten zal bijdragen aan een goede werkgeversdienstverlening die van belang is voor het realiseren van de banenafspraak. De regering vindt het van groot belang dat een zo eenvoudig en eenduidig mogelijk basispakket van voorzieningen tot stand komt voor werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. De gemaakte afspraken nopen tot wetswijziging met  blz. 3  betrekking tot de no-riskpolis en mobiliteitsbonus; deze onderdelen worden in hoofdstuk 2 toegelicht.

     Over een zo eenduidig mogelijke inzet van jobcoaches, die zorgen voor de begeleiding van werknemers met een beperking, vindt momenteel overleg plaats tussen de gemeenten en het UWV. Harmonisatie van de jobcoach is mogelijk wanneer gemeenten aansluiten bij het uitvoeringsbeleid van het UWV, zoals neergelegd in het protocol jobcoach [Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2014, red.] en protocol interne jobcoach [Beleidsregel UWV Protocol Interne Jobcoach 2015, red.] van het UWV. Een wetswijziging is op dit punt

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.