Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 34 036.
Handelingen II 2014-2015, ... , nr. 104, item 39 en 40, nr. 6, item 10, nr. 7, item 21, nr. 33, item 45, nr. 34, item 22.
Kamerstukken I 2014-2015; 2015-2016, 2016-2017, 34 036 (A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L, M).
Handelingen I 2015-2016, 2016-2017, nr. 17, item 7, nr. 18, item 6 en 7

 

 

WET van 3 februari 2016, Stb. 2016, 45, tot wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties). Inwerkingtreding: 1 mei 2016 (Stb. 2016, 166).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Verklaring arbeidsrelatie af te schaffen met het oog op de bevordering van deregulering, verbetering van de balans tussen de verantwoordelijkheid van opdrachtgevers en opdrachtnemers voor de presentatie van hun onderlinge arbeidsrelatie richting de Belastingdienst en verbetering van de handhaafbaarheid van de gevolgen van het onderscheid tussen de verschillende vormen van inkomen uit tegenwoordige arbeid;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.
In de Wet inkomstenbelasting 2001 vervalt afdeling 3.15.

 

Art. II.
De Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 5a, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel a vervalt.
2. De onderdelen b en c worden verletterd tot onderdelen a en b.
3. De punt aan het slot van onderdeel b (nieuw) wordt vervangen door: ; of.
4. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
c. hij voldoet aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden.
B.
Artikel 6a vervalt.

 

Art. III.
In de Ziektewet wordt artikel 6, eerste lid, als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel e vervalt.
2. Onderdeel f wordt verletterd tot onderdeel e.

 

Art. IV.
In de Werkloosheidswet wordt artikel 6, eerste lid, als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.