MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 233, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 233, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 233, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 233, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 233, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 233, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 233, nr. 7 (amendement-Voortman en Dik-Faber)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 8 (amendement-Van der Staaij)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 9 (amendement-Van der Staaij)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 10 (amendement-Van der Staaij)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 11 (amendement-Van der Staaij en Voortman)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 12 (amendement-Dik-Faber en Otwin van Dijk)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 13 (amendement-Van der Staaij c.s.)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 14 (gewijzigd amendement-Van der Staaij en Voortman)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 15 (amendement-Bergkamp)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 16 (amendement-Bergkamp)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 17 (amendement-Dik-Faber en Voortman)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 18
(gewijzigd amendement-Van der Staaij c.s.)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 19
(amendement-Bergkamp)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 20
(amendement-Bergkamp)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 21
(amendement-Voortman)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 22
(subamendement-Bergkamp)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 23
(amendement-Voortman en Otwin van Dijk)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 24
(amendement-Bruins Slot)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 25
(amendement-Bergkamp)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 26
(amendement-Bruins Slot)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 27
(amendement-Leijten)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 28
(amendement-Leijten)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 29
(amendement-Leijten)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 30
(gewijzigd amendement-Bergkamp)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 31
(amendement-Bergkamp en Van der Staaij)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 32
(amemdenent-Bruins Slot en Bergkamp)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 33 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 34 (amendement-Agema)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 35 (amendement-Leijten)
-
Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 36 (amendement-Leijten)
-
Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 37 (amendement-Van der Staaij en Voortman)
-
Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 38 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 39 (gewijzigd amendement-Leijten)
-
Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 40 (amendement-Voortman)
-
Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 41 (amendement-Potters en Otwin van Dijk)
-
Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 42 (motie-Leijten)
-
Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 43 (motie-Leijten)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 44 (motie-Leijten)
-
Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 45 (motie-Bruins Slot)
-
Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 46 (subamendement-Bergkamp)
-
Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 47 (motie-Bruins Slot c.s.)
-
Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 48 (motie-Dik-Faber en Bruins Slot)
-
Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 49 (motie-Dik-Faber en Bergkamp)
-
Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 50 (motie-Dik-Faber)
-
Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 51 (motie-Dik-Faber)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 52 (motie-Voortman)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 53 (motie-Voortman c.s.)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 54 (motie-Voortman)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 55 (motie-Voortman)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 56 (motie-Bergkamp c.s.)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 57 (motie-Bergkamp)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 58 (subamendement-Bergkamp en Dik-Faber)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 59 (gewijzigde motie-Leijten)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 60 (gewijzigde motie-Leijten)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 61 (subamendement-Bergkamp en Dik-Faber)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 62 (gewijzigd subamendement-Bergkamp en Dik-Faber)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 63 (gewijzigd amendement-Dik-Faber en Otwin van Dijk)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 64 (gewijzigde motie-Bruins Slot c.s.)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 65 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 66 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 67 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 68 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 69 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 233, nr. 70 (verslag schriftelijk overleg)

- Handelingen II 2015-2016, nr. 50, item 6
- Handelingen II 2015-2016, nr. 52, item 29
- Handelingen II 2015-2016, nr. 55, item 17
- Handelingen II 2015-2016, nr. 55, item 18
- Kamerstukken I 2015-2016, 34 233, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2015-2016, 34 233, B (eindverslag)
- Handelingen I 2015-2016, nr 22, item 5

 

 

WET van 9 maart 2016, Stb. 2016, 108, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-PGB. Inwerkingtreding: 1 januari 2017 (Stb. 2016, 509).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Zorgverzekeringswet regels op te nemen over een Zvw-PGB;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 1, onderdeel k, komt te luiden:
k. Zvw-PGB: een gemaximeerde vergoeding voor de kosten die de verzekerde maakt voor het betrekken van zorg of een andere dienst;.
B. [MvT]
Na artikel 13 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 13a.
-1. De zorgverzekeraar neemt in zijn modelovereenkomst op dat de verzekerde die behoefte heeft aan verpleging en verzorging die niet gepaard gaat met verblijf in verband met geneeskundige zorg, desgevraagd altijd in aanmerking komt voor een passende vergoeding in de vorm van een Zvw-PGB. De zorgverzekeraar stelt de verzekerde met deze vergoeding in staat in de praktijk zorg of een andere dienst te betrekken die is afgestemd op zijn behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden.
-2. De zorgverzekeraar treedt, na de in het eerste lid bedoelde aanvraag en voorafgaand aan het verstrekken van het Zvw-PGB, in contact met de verzekerde. De zorgverzekeraar informeert de verzekerde over de in het derde lid en andere bij of krachtens deze wet gestelde voorwaarden of beperkingen en beoordeelt de geschiktheid van de verzekerde om in aanmerking te komen voor een Zvw-PGB.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.