blz. 1 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 233

Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-PGB

 

 

Nr. 3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

1 Aanleiding
2 De verankering van het Zvw-PGB
3 Uitvoering en voorwaarden van het Zvw-PGB
4 Fraudetoets
5 Gevolgen voor de regeldruk
6x Inwerkingtreding

 

 

1. Aanleiding


     Met het verwerpen door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg [Wmg, red.] en enkele andere wetten teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben (Kamerstukken 33 362) is ook het voorstel voor een wettelijke grondslag voor het Zvw-PGB [PGB: persoonsgebonden budget, red.] verworpen. Zoals in de brieven aan Uw Kamer van 17 en 18 december 2014 ¹ is aangegeven, betekent dit niet dat de bestuurlijke afspraken over de uitgangspunten en inhoud van het Zvw-PGB niet kunnen worden uitgevoerd. In 2015 voeren de zorgverzekeraars op grond van de gemaakte afspraken het Zvw-PGB uit (zie paragraaf 2). De verwerping van het wetsvoorstel 33 362 betekent echter dat er zonder het voorgestelde artikel 13a van de Zorgverzekeringswet (Zvw) geen opdracht is voor de verzekeraars om het Zvw-PGB in alle polissen op te nemen. Evenmin is er een grondslag om bij algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen over de voorwaarden waaronder de verzekerde in aanmerking komt voor een Zvw-PGB of het Zvw-PGB kan besteden. Ook over de hoogte van het budget en de vergoeding van de met een Zvw-PGB vergoede zorg kunnen zonder grondslag geen regels worden gesteld. Om deze reden is het wenselijk dat de grondslag voor een Zvw-PGB alsnog zo spoedig mogelijk wettelijk verankerd wordt.

1. Kamerstukken II 2014-2015, 33 362, nrs. 44 en 47.

     Bovendien heeft de Eerste Kamer bij de plenaire behandeling van het bovengenoemd wetsvoorstel een motie van Kamerlid Ganzevoort c.s. (GroenLinks) aangenomen.¹ De motie geeft aan dat er ondanks discussie over andere onderdelen van het wetsvoorstel brede steun is voor het verankeren van het PGB in de Zvw en verzoekt de regering bij een eventueel niet aannemen van het wetsvoorstel verticale integratie om zo spoedig mogelijk een apart wetsvoorstel in te dienen dat het persoonsgebonden budget verankert in de Zvw. In de brief van 21 januari 2015 naar  blz. 2  aanleiding van het verzoek van de Tweede Kamer om een "stand-van-zakenbrief" met een daarbij behorend tijdpad over onderhavige materie toe te zenden, is aangegeven dat, in lijn met de door de Eerste Kamer aanvaarde motie-Ganzevoort c.s., zo snel mogelijk een apart wetsvoorstel zal worden ingediend om het Zvw-PGB wettelijk te verankeren.² Met het onderhavige wetsvoorstel wordt daarom conform de motie-Ganzevoort c.s. beoogd het Zvw-PGB alsnog wettelijk te verankeren. Het met dit wetsvoorstel voorgestelde artikel 13a van de Zvw komt inhoudelijk grotendeels overeen met bepaling over het Zvw-PGB zoals deze was opgenomen in wetsvoorstel 33 362. Voor de goede orde wordt hieronder nogmaals weergegeven wat de achtergronden en doelen zijn van het Zvw-PGB.

1. Kamerstukken I 2014-2015, 33 362, M.
2. Kamerstukken II 2014-2015, 33 362, nr. 50.

 

2. De verankering van het Zvw-PGB


     Met het aanvaarden van de motie-Bergkamp c.s.¹ heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal de regering verzocht in overleg te treden met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Per Saldo over de manier waarop de bouwstenen van het persoonsgebonden budget (PGB)

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.