MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 675, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 675, nr, 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 675, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 675, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 675, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 675, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 675, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 675, nr. 8 (amendement-De Lange)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 675, nr. 9 (amendement-De Lange c.s.)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 675, nr. 10 (brief Minister van VWS)
- Handelingen II 2015-2016, nr. 40, item 10
- Handelingen II 2015-2016, nr. 43, item 8
- Kamerstukken I 2015-2016, 33 675, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2015-2016, 33 675, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2015-2016, 33 675, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2015-2016, 33 675, D (eindverslag)
- Handelingen I 2015-2016, nr. 25, item 5

 

 

WET van 30 maart 2016, Stb. 2016, 143, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken. Inwerkingtreding: 1 januari 2017 (Stb. 2016, 392).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bekostiging van eerstelijns psychologische zorg ten behoeve van anonieme verzekerden en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten te regelen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 39, derde lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
h. bijdragen als bedoeld in de artikelen 70a en 70b.
B. [MvT]
Na artikel 70 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:
Art. 70a. [MvT]
-1. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.