blz. 1 

Kamerstukken II 2012-2013, 33 675

Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken

 

 

Nr. 3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Anonieme e-mental health
1.1 Inleiding
1.2 Wat is anonieme e-mental health?
1.3 Financiering tot en met 2013
1.4 Gedeelde verantwoordelijkheid: zorgaanbieder, patiënt, zorgverzekeraar en overheid
1.5 Mogelijke en uiteindelijke optie
1.6 Financiële gevolgen
2 Financiering ernstig bedreigde cliënten
2.1 Ernstig bedreigde cliënten
2.2 Traceerbaarheid ondergedoken cliënten
2.3 Uniforme maatregel kwetsbare groepen
2.4 Anonieme financiering en voorwaarden
2.5 Tot slot
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m VI

 

 

Algemeen

 

1. Anonieme e-mental health


1.1. Inleiding


     Met de overheveling in 2008 van de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) is het financieren van anonieme e-mental health interventies niet meer mogelijk, waardoor het voor zorgaanbieders financieel moeilijk is om dit type interventies aan te bieden. Tegelijkertijd is gebleken dat er een breed gedeelde politieke wens en maatschappelijke behoefte is om aanbod van anonieme e-mental health interventies mogelijk te maken. Met deze wetswijziging wordt invulling gegeven aan de motie-Van Velzen (Kamerstukken II 2007-2008, 24 077, nr. 205) en aan toezeggingen gedaan tijdens de begrotingsbehandelingen 2011 en 2012 en in de e-healthbrief van 7 juni 2012 (Kamerstukken II [lees: Kamerstukken I, red.] 2011-2012, 27 529, F) om dit structureel re regelen.
     Anonieme e-mental health voorziet in een behoefte daar waar patiënten in eerste instantie niet durven uit te komen voor hun problemen (vanwege bijvoorbeeld schaamte dan wel angst voor de omgeving) en toch dringend behoefte hebben aan hulp (zoals bij psychische stoornissen, waaronder verslavingsproblemen). Voor patiënten met psychische aandoeningen blijken vroegtijdige herkenning, adequate triage en preventieve behandeling met kortdurende interventies met zelfmanagement als uitgangspunt zeer veel waarde toe te voegen, ook uit oogpunt van beperking van de gezondheidsschade. Ook e-mental health blijkt een kosteneffectieve behandeling te zijn die in deze benadering van essentiële waarde is.
     Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk structurele financiering te waarborgen van een beperkt aanbod van anonieme e-mental health-interventies ten behoeve van de eerstelijns psychologische zorg of toegeleiding naar die zorg. Deze zorg is bestemd voor patiënten die kampen met psychische problematiek en die anders geen zorg gebruiken terwijl zij dit wel nodig hebben.

 blz. 2 

1.2. Wat is anonieme e-mental health?


     Anonieme e-mental health is een verzamelterm voor internetinterventies die gericht zijn op de preventie en behandeling van psychische stoornissen. Het aanbod van e-mental health is zeer divers en is niet onder één noemer te vangen. Het kan bijvoorbeeld gaan om zelfhulpmodules die een persoon kan doorlopen of het kan bestaan uit onlinecontact met een behandelaar. Iets dat veel anonieme e-mental health-interventies gemeenschappelijk hebben, is dat de cliënt voorafgaand aan het kunnen volgen van een interventie een vragenlijst moet invullen om te bezien of hij de betreffende anonieme zorg wel nodig heeft. Op deze wijze vindt indicatiestelling plaats en wordt voorkomen dat personen gebruik gaan maken van interventies die niet geschikt zijn en niet bedoeld zijn voor hun gezondheidsklachten.
     Veel aanbod vindt plaats op het snijvlak van selectieve preventie en geïndiceerde preventie.¹ Daarnaast is er ook e-mental health-aanbod dat als reguliere behandeling kan worden aangemerkt, maar dan online. Er is contact met een behandelaar via de mail of chat.

1. Selectieve preventie richt zich (ongevraagd) op (hoog)risicogroepen in de bevolking. Selectieve preventie heeft tot doel de gezondheid van specifieke risicogroepen te bevorderen door het uitvoeren van specifieke lokale, regionale of landelijke preventieprogramma’s. Het opsporen en toeleiden naar de zorg is onderdeel van zo’n programma. Geïndiceerde preventie richt zich op individuen die veelal nog geen gediagnosticeerde ziekte hebben, maar wel risicofactoren of symptomen. Geïndiceerde preventie heeft tot doel het ontstaan van ziekte of verdere gezondheidsschade te voorkomen door een interventie/behandeling.


Welke vormen van anonieme e-mental health vallen onder de wettelijke regeling?

     Niet alle anonieme e-mental health-interventies komen voor financiering op grond van dit wetsvoorstel in aanmerking. Het moet gaan om e-mental health-interventies die bewezen effectief zijn, die zich richten op geïndiceerde preventie, zorggerelateerde preventie ¹ of op behandeling van een psychische stoornis waaronder verslaving of een interventie die gericht is op toegeleiding naar die zorg.
     Voor de reikwijdte van dit wetsvoorstel is aansluiting gezocht bij

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.