MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 203, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 203, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 203, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 203, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 203, nr. 5 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 203, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 203, nr. 7 (verslag)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 203, nr. 8 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 203, nr. 9 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 203, nr. 10 (nader verslag)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 203, nr. 11 (nota n.a.v. het nader verslag)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 203, nr. 12 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 203, nr. 13 (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 203, nr. 14 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 203, nr. 15 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 203, nr. 16 (amendement-Leijten)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 203, nr. 17 (motie-Leijten)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 203, nr. 18 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 203, nr. 19 (gewijzigd amendement-Leijten)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 203, nr. 20 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 203, nr. 21
(brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 203, nr. 22 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2015-2016, 34 203, nr. 205 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 203, nr. 23 (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 203, nr. 24 (brief Minister van VWS)

- Handelingen II 2015-2016, nr. 63, item 11
- Handelingen II 2015-2016, nr. 67, item 10
- Handelingen II 2015-2016, nr. 67, item 11
- Kamerstukken I 2015-2016, 34 203, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2015-2016, 34 203, B (eindverslag)
- Handelingen I 2015-2016, nr. 26, item 3

 

 

WET van 8 april 2016, Stb. 2016, 173, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK. Inwerkingtreding: 1 januari 2017 (Stb. 2016, 442).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is om een aantal taken van het Zorginstituut Nederland over te laten gaan naar het CAK;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel aa ¹ door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
bb.¹ het CAK: het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg.
B. [MvT]
Artikel 9a wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste en tweede lid wordt "Het Zorginstituut" vervangen door: Het CAK.
2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:
-4. Het CAK is bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens van de verzekeringsplichtige, bedoeld in het eerste lid, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze paragraaf.
-5. Het CAK is de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens, voor de verwerking, bedoeld in het vierde lid.
C. [MvT]
Artikel 9b wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "het Zorginstituut" vervangen door: het CAK.
2. In het vierde lid wordt "Het Zorginstituut" vervangen door: Het CAK.
3. In het vijfde lid wordt "het Zorginstituut" vervangen door: het CAK.
D. [MvT]
Artikel 9c wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "het Zorginstituut" vervangen door: het CAK.
2. In het derde lid wordt "het Zorginstituut" vervangen door: het CAK.
E. [MvT]
Artikel 9d wordt als volgt gewijzigd:
1. In dat artikel wordt "het Zorginstituut" telkens vervangen door: het CAK.
2. In het tweede lid wordt "Het Zorginstituut" vervangen door: Het CAK.
3. In het vijfde lid, wordt "dat instituut" telkens vervangen door: het CAK.
4. In het zevende lid wordt "het vierde lid van dat artikel" vervangen door: het derde lid van dat artikel.
F. [MvT]
In artikel 18c, eerste lid, wordt "het Zorginstituut" vervangen door: het CAK.
G. [MvT]
Artikel 18d wordt als volgt gewijzigd:
1. In dat artikel wordt "het Zorginstituut" telkens vervangen door: het CAK.
2. In het eerste lid wordt "dat instituut" vervangen door: het CAK.
H. [MvT]
In artikel 18e wordt "het Zorginstituut" vervangen door: het CAK.
I. [MvT]
Artikel 18f wordt als volgt gewijzigd:
1. In dat artikel wordt "Het Zorginstituut" telkens vervangen door: Het CAK.
2. In dat artikel worden "het Zorginstituut" en "dat instituut" ² telkens vervangen door: het CAK.
J. [MvT]
Artikel 18g wordt als volgt gewijzigd:
1. "Het Zorginstituut" wordt telkens vervangen door "Het CAK" en "het Zorginstituut" wordt telkens vervangen door: het CAK.
2. Onder vernummering van het derde en vierde lid tot vijfde lid en zesde lid worden twee leden ingevoegd, luidende:
-3. Het CAK is bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens van de in de artikelen 18c, eerste lid, en 18e bedoelde personen, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze afdeling en artikel 34a.
-4. Het CAK is de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens, voor de verwerking, bedoeld in het derde lid.
3. In het zesde lid (nieuw) wordt "dat college" vervangen door: het CAK.
K. [MvT]
Artikel 34a wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.