Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016, 33 990.
Handelingen II 2015-2016, nr. 35, item 15, nr. 36, item 10, nr. 42, item 9, nr. 45, item 5 en 7.
Kamerstukken I 2015-2016, 33 990 (A, B (herdr.), D, E).
Handelingen I 2015-2016, nr. 27, item 8, nr. 28, item 4.

 

 

WET van 14 april 2016, Stb. 2016, 215, tot uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169). Inwerkingtreding: 14 juni 2016 (Stb. 2016, 216).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ter uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de Kieswet te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III.
In artikel 2.1.2, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
h. uitvoering te geven aan het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169).

 

Art. V.
In de Participatiewet wordt na artikel 8c een artikel toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.