MEMORIE VAN TOELICHTING m.b.t. Awb (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 059, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 059, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 059, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 059, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 059, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 059, nr. 6 (herdruk) (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 059, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 059, nr. 8 (amendement-Oskam)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 059, nr. 9 (amendement-Oskam)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 059, nr. 10 (amendement-Helder)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 059, nr. 11 (motie-Oskam en Van Nispen)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 059, nr. 12 (motie-Oskam)
- Kamerstukken II 2014-2015, 34 059, nr. 13 (motie-Van Oosten c.s.)
- Handelingen II 2014-2015, nr. 84, item 13
- Handelingen II 2014-2015, nr. 87, item 8
- Handelingen II 2014-2015, nr. 87, item 9
- Kamerstukken I 2014-2015, 34 059, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2014-2015, 34 059, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2015-2016, 34 059, C (brief Minister van VJ)
- Kamerstukken I 2015-2016, 34 059, D (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2015-2016, 34 059, E (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2015-2016, 34 059, F (nadere memorie van antwoord)

- Kamerstukken I 2015-2016, 34 059, G (brief Minister van VJ)
- Kamerstukken I 2015-2016, 34 059, H (verslag)
- Kamerstukken I 2015-2016, 34 059, I (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken I 2015-2016, 34 059, J (brief Minister van VJ)
- Kamerstukken I 2016-2017, 34 059, K (brief Minister van VJ)
- Kamerstukken I 2016-2017, 34 059, L (verslag schriftelijk overleg)

- Handelingen I 2015-2016, nr. 37, item 3 (herdruk)
- Handelingen I 2015-2016, nr. 37, item 12 (herdruk)
- Handelingen I 2015-2016, nr. 38, item 11

 

 

WET van 13 juli 2016, Stb. 2016, 288, tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht. Gedeeltelijke inwerkingtreding: 1 maart 2017, 12 juni 2017 en 1 september 2017.

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht te wijzigen in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.  [MvT]
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
A.¹ [MvT]
In artikel 6:15, eerste lid, wordt "nadat daarop de datum van ontvangst is aangetekend" vervangen door: onder vermelding van de datum van ontvangst.
B.¹ [MvT]
Artikel 6:17 wordt als volgt gewijzigd:
1. "zendt" wordt vervangen door: stelt.
2. Na "in ieder geval" wordt ingevoegd: ter beschikking.
C.¹ [MvT]
In artikel 6:19, derde lid, wordt "doet onverwijld mededeling van het nieuwe besluit" vervangen door: stelt het nieuwe besluit onverwijld ter beschikking.
D.¹ [MvT]
Artikel 6:20, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. "deelt" wordt vervangen door: stelt.
2. "mede" wordt vervangen door: ter beschikking.
E.¹ [MvT]
In artikel 7:1a, vijfde lid, wordt "nadat daarop de datum van ontvangst is aangetekend" vervangen door: onder vermelding van de datum van ontvangst.
F.¹ [MvT]
In artikel 8:13, derde lid, wordt "toegezonden" vervangen door: ter beschikking gesteld.
G.¹ [MvT]
Na artikel 8:32 wordt een artikel ingevoegd, dat luidt:
Art. 8:32a.
De bestuursrechter kan door partijen verschafte gegevens en bescheiden buiten beschouwing laten indien zij op zijn verzoek niet aangeven ter toelichting of staving van welke stelling de gegevens en bescheiden zijn bedoeld en welk onderdeel daartoe van belang is.
H.¹ ² [MvT]
Na artikel 8:36 wordt een nieuwe afdeling ingevoegd, die luidt:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.