Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 34 212.
Handelingen II 2015-2016, nr. 36, item 3.
Kamerstukken I 2015-2016, 2016-2017, 34 212 (A, ..., E, F, G, H, I, K, L ...).
Handelingen I 2015-2016, nr. 37, item 3 (herdr.) en 12 (herdr.), nr. 38, item 13.

 

 

WET van 13 juli 2016, Stb. 2016, 290, houdende aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht). Gedeeltelijke inwerkingtreding: 1 maart 2017 en 1 september 2017.

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht wenselijk is de invoering te regelen van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie en in verband daarmee een aantal wetten aan te passen.
     Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  1

Ministerie van Veiligheid en Justitie

 

Art. XI.¹
In artikel 4:111, tweede lid, onderdeel d, van de Algemene wet bestuursrecht wordt "door middel van dagvaarding" vervangen door: door het instellen van een vordering bij de burgerlijke rechter.

1. Ingevolge artikel I, onderdeel 3, van het Besluit van 24 april 2017, Stb. 2017, 174, treedt artikel XI in werking met ingang van 1 september 2017, red.

 

 

HOOFDSTUK  9

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. LXXXIII.¹
De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 62b, derde lid, wordt "een verzoekschrift" vervangen door: het indienen van een verzoek.
B.
Artikel 62h wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.