Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 33 509.
Handelingen II 2013-2014, nr. 92, item 11, nr. 100, item 11 en 12.
Kamerstukken I 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 33 509 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S (herdr.), T (herdr.), U, V, W, X, Y).
Handelingen I 2016-2017, nr. 1, item 3 en 9, nr. 2, item 6, 7 en 8, nr. 3, item 7, nr. 4, item 9 en 10.

 

WET van 5 oktober 2016, Stb. 2016, 373, tot wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens). Inwerkingtreding: 1 juli 2017 (Stb. 2017, 279).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de cliënt meer rechten te geven bij elektronische dossiervorming, bij gegevensuitwisseling door zorgaanbieders en bij het opvragen van gegevens;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III.
De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:
A.¹
Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het vierde lid wordt vervangen door:
-4. Een verzekeringnemer kan zijn zorgverzekering opzeggen binnen zes weken nadat hij een mededeling als bedoeld in artikel 78c, tweede lid, of artikel 91, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg over zijn zorgverzekeraar heeft ontvangen.
2. Onder vernummering van het vijfde lid tot zesde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:
-5. De opzegging, bedoeld in het tweede of vierde lid, gaat in op de eerste dag van de tweede kalendermaand volgende op de dag waarop de verzekeringnemer heeft opgezegd.
3. In het zesde lid (nieuw) wordt "vierde lid" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.