MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 578, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 578, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 578, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 578, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 578, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 578, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 578, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 578, nr. 8 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 578, nr. 9 (amendement-Pieter Heerma en Schouten)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 578, nr. 10 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 578, nr. 11 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 578, nr. 12 (motie-Voortman)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 578, nr. 13 (motie-Voortman)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 578, nr. 14 (motie-Karabulut)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 578, nr. 15 (gewijzigd amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 578, nr. 16 (gewijzigd amendment-Pieter Heerma c.s.)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 578, nr. 17 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 578, nr. 18 (brief Staatssecretaris van SZW)

- Handelingen II 2016-2017, nr. 26, item 8
- Handelingen II 2016-2017, nr. 28, item 14
- Handelingen II 2016-2017, nr. 28, item 15
- Kamerstukken I 2016-2017, 34 578, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2016-2017, 34 578, B (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken I 2016-2017, 34 578, C (eindverslag)
- Handelingen I 2016-2017, nr. 11, item 5

 

 

WET van 14 december 2016, Stb. 2016, 519, tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute. Inwerkingtreding: 1 januari 2017 (Stb. 2016, 520).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat mensen naar vermogen moeten kunnen meedoen op de arbeidsmarkt en maatwerk aangeboden moeten krijgen en dat het hiervoor noodzakelijk is verschillende aanpassingen door te voeren om de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en de uitvoering hiervan door colleges van burgemeester en wethouders verder te stroomlijnen.
     Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging Participatiewet  [MvT]
Artikel 10b van de Participatiewet komt te luiden:
Art. 10b. Participatievoorziening beschut werk
-1. Het college biedt ter uitvoering van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, of een persoon aan wie het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een uitkering verstrekt, van wie het college heeft vastgesteld dat deze uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft, ambtshalve of op verzoek een voorziening beschut werk aan, waarbij deze persoon in een dienstbetrekking in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden werkzaamheden verricht.
-2. Om vast te stellen of een persoon uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft, verricht het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, op grond van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels, voor het college de werkzaamheden ten behoeve van die vaststelling en adviseert het college hierover.
-3. Onverminderd het tweede lid verricht het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen uitsluitend op verzoek van een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de wet ¹ of een persoon aan wie het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een uitkering verstrekt de werkzaamheden ten behoeve van de vaststelling, bedoeld in het eerste en tweede lid, en adviseert het college hierover. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen meldt het uitbrengen en een weergave van de inhoud van dit advies gelijktijdig aan de betreffende persoon.
-4. Bij ministeriƫle regeling kan jaarlijks per gemeente het aantal ten minste te realiseren dienstbetrekkingen, bedoeld in het eerste lid, worden bepaald.
-5. De gemeenteraad kan bij verordening een hoger aantal door het college te realiseren dienstbetrekkingen vaststellen en daarbij, onverminderd artikel 8a, tweede lid, onderdeel a, regelen hoe deze additionele omvang van de voorziening wordt bepaald en hoe dan de volgorde wordt bepaald waarin de personen, bedoeld in het eerste lid, door het college van een dienstbetrekking worden voorzien.
-6. Het eerste lid is niet van toepassing indien het aantal dienstbetrekkingen, bedoeld in het vierde of vijfde lid, door het college is gerealiseerd.
-7. In de verordening, bedoeld in artikel 8a, eerste lid, onderdeel e, stelt de gemeenteraad in elk geval vast welke voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling worden aangeboden om de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden mogelijk te maken en welke voorzieningen worden aangeboden tot het moment dat de dienstbetrekking, bedoeld in het eerste lid, aanvangt.
-8. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.
-9. Het college verstrekt zo nodig ter uitvoering van het eerste lid, en artikel 30a, derde lid, onderdeel a, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, loonkostensubsidie in overeenstemming met artikel 10d aan de personen, genoemd in het eerste lid.

1. Volgens de redactie dient "van de wet" te vervallen.

 

Art. II. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen  [MvT]
De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.