Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2016-2017, 34 554.
Handelingen II 2016-2017, nr. 22, item 21, nr. 23, item 9, nr. 24, item 10.
Kamerstukken I 2016-2017, 34 554 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ...)
Handelingen I 2016-2017, nr. 11, item 3 en 7, nr. 13, item 8.

 

WET van 21 december 2016, Stb. 2016, 546, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2017). Inwerkingtreding: 1 januari 2017, artikelen XVI en XVIII nog niet in werking getreden.

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

      Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om fiscale vereenvoudigingen door te voeren ter vermindering van de administratieve lasten van burgers en bedrijven en de uitvoeringskosten van de Belastingdienst alsmede ter vermindering van de regeldruk;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XVI.
In de Wet op de zorgtoeslag wordt artikel 5 als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
-1. Het toekennen en terugvorderen van een zorgtoeslag is opgedragen aan de Belastingdienst/Toeslagen.
2. In het tweede lid wordt "artikel 25, eerste lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen" vervangen door "de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen" en wordt "Belastingdienst/Toeslagen" vervangen door: ontvanger.

 

Art. XVIII.
In de Zorgverzekeringswet wordt in artikel 18f, zesde lid, "artikel 25, eerste lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.