Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2016-2017, 34 555.
Handelingen II 2016-2017, nr. 22, item 21, nr. 23, item 9, nr. 24, item 11.
Kamerstukken I 2016-2017, 34 555 (A, B, C, ...)
Handelingen I 2016-2017, nr. 11, item 3 en 7, nr. 20, item 4.

 

WET van 8 maart 2017, Stb. 2017, 115, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer en het treffen van enkele fiscale maatregelen inzake oudedagsvoorzieningen (Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen). Inwerkingtreding: 1 april 2017 (Stb. 2017, 116).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is over te gaan tot het beĆ«indigen van de mogelijkheid om fiscaal gefaciliteerd pensioen in eigen beheer op te bouwen en tegelijkertijd erin te voorzien dat een reeds opgebouwd pensioen in eigen beheer op een fiscaal vriendelijke wijze kan worden afgekocht dan wel kan worden omgezet in een zogenoemde oudedagsverplichting en dat het voorts wenselijk is een aantal andere maatregelen te treffen die betrekking hebben op oudedagsvoorzieningen en deels bijdragen aan het vereenvoudigen van het belastingstelsel en het terugdringen van de administratieve lasten;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XVI.
In de Participatiewet wordt in artikel 1, onderdeel n, "lijfrentespaarrekening" vervangen door: lijfrenterekening.

 

Art. XIX.
Onder toepassing van artikel 12 van de Wet raadgevend referendum treedt deze wet in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.