Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 32 550.
Handelingen II 2011-2012, nr. 70, item 11, nr. 89, item 3; 2013-2014, nr. 49 (herdr.), item 9 en 10.
Kamerstukken I 2013-2014, 2014-2015, 32 550 (A, B, C, D, E, F, G, H, ...).
Handelingen I 2015-2016, nr. 1 (herdr.), item 7; 2016-2017, nr. 1, item 8, nr. 4, item 11, nr. 6, item 4.

 

 

WET van 9 maart 2017, Stb. 2017, 123, tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren). Inwerkingtreding: nog niet in werking getreden.

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met die van werknemers met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is gesloten;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. IV.
De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 76, onderdeel a, wordt "in dienst zijn" vervangen door: anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn.
B.
In artikel 76a, eerste lid, wordt "bedoeld in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984," vervangen door: bedoeld in de toepasselijke rechtspositieregeling,.

 

Art. V.
Artikel 2 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt onderdeel a en worden de onderdelen b tot en met d verletterd tot onderdelen a tot en met c.
2. In het eerste lid, onderdeel a (nieuw), wordt "rechtspersoon" vervangen door: rechtspersoon die niet is een overheidswerkgever als bedoeld in artikel 2 van de Ambtenarenwet 2017.
3. In het tweede lid wordt "eerste lid, onderdeel d" vervangen door: eerste lid, onderdeel c.

 

Art. VIII.
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.