Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2015-2016, 2016-2017, 34 426.
Handelingen II 2016-2017, nr. 5, item 10, nr. 10, item 6 en 7.
Kamerstukken I 2016-2017, 34 426 (A (herdr.), B, C, D, E, F).
Handelingen I 2016-2017, nr. 21, item 5.

 

 

WET van 22 maart 2017, Stb. 2017, 139, houdende regels inzake het beheer, de informatievoorziening, de controle en de verantwoording van de financiën van het Rijk, inzake het beheer van publieke liquide middelen buiten het Rijk en inzake het toezicht op het beheer van publieke liquide middelen en publieke financiële middelen buiten het Rijk (Comptabiliteitswet 2016). Inwerkingtreding: 1 januari 2018 (Stb. 2017, 253).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is de Comptabiliteitswet 2001 te vervangen door nieuwe wettelijke bepalingen over het beheer, de informatievoorziening, de controle en de verantwoording inzake de financiën van het Rijk, mede ter uitvoering van de artikelen 78 en 105 van de Grondwet, en dat het wenselijk is daarin bepalingen op te nemen over het beheer van publieke liquide middelen buiten het Rijk en over het toezicht op het beheer van publieke liquide middelen en publieke financiële middelen buiten het Rijk;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  9

Wijziging andere wetten

 

Art. 9.18. Wijziging Wet langdurige zorg
In artikel 9.1.7, vierde lid, onderdeel c, van de Wet langdurige zorg wordt "artikel 91 van de Comptabiliteitswet 2001" vervangen door: artikel 7.34 van de Comptabiliteitswet 2016.

 

Art. 9.27. Wijziging Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
In artikel 81 van de Wet overheidspersoneel onder werknemersverzekeringen wordt "artikel 91 van de Comptabiliteitswet 2001" vervangen door: artikel 7.34 van de Comptabiliteitswet 2016.

 

Art. 9.30. Wijziging Zorgverzekeringswet
De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.