MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 575, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 575, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 575, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 575, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 575, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 575, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 575, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen II 2016-2017, nr. 57, item 3
- Kamerstukken I 2016-2017, 34 575, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2016-2017, 34 575, B (eindverslag)
- Handelingen I 2016-2017, nr. 21, item 5

 

 

WET van 22 maart 2017, Stb. 2017, 146, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag in verband met enkele inhoudelijke en technische verbeteringen (Verzamelwet Zvw 2016). Inwerkingtreding: 1 juli 2017 (Stb. 2017, 244).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele inhoudelijke en technische verbeteringen aan te brengen in de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag onder meer met betrekking tot de bekendmaking van de premiegrondslag en in verband met de samenstelling van de commissies van het Zorginstituut;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 17, zevende lid, wordt "zes weken" vervangen door: zeven weken.
A0.
Artikel 18f wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt "het instituut" vervangen door: het CAK.
2. In het negende lid wordt "het instituut" telkens vervangen door: het CAK.
B.¹ [MvT]
In artikel 18g, vierde lid, wordt "dat college" vervangen door: het Zorginstituut.
C. [MvT]
In artikel 39, derde lid, onderdeel g, wordt "College zorgverzekeringen" vervangen door: Zorginstituut.
D. [MvT]
In artikel 57, eerste lid, wordt "artikel 43, tweede lid" vervangen door: artikel 43, eerste lid.
E. [MvT]
Artikel 59a, tweede tot en met vierde lid, wordt vervangen door de volgende leden:
-2. De commissie bestaat uit een oneven aantal van ten hoogste negen leden die worden benoemd, geschorst en ontslagen door het Zorginstituut.
-3. De leden maken op persoonlijke titel deel uit van de commissie.
-4. De benoeming van de leden van de commissie vindt plaats op grond van de deskundigheid die nodig is voor de uitoefening van de taken van de commissie en op grond van maatschappelijke kennis en ervaring.
-5. De leden worden benoemd voor ten hoogste vier jaar. Herbenoeming kan eenmaal en voor ten hoogste vier jaar plaatsvinden.
-6. Het lidmaatschap eindigt tussentijds door overlijden, ontslag op eigen verzoek of ontslag om zwaarwichtige redenen door het Zorginstituut.
-7. Bij ministeriƫle regeling worden de vergoeding van reis- en verblijfkosten en verdere vergoedingen aan de leden van de commissie vastgesteld.
-8. Het lidmaatschap van de commissie, bedoeld in het eerste lid, is onverenigbaar met het lidmaatschap van het Zorginstituut en van de commissie, bedoeld in artikel 59b.
F. [MvT]
Artikel 59b, derde tot en met zevende lid, wordt vervangen door het volgende lid:
-3. Artikel 59a, derde tot en met achtste lid, zijn van overeenkomstige toepassing.
G. [MvT]
In artikel 66e, tweede lid, aanhef, wordt "Instituut voor Zorg" vervangen door: Zorginstituut.
H. [MvT]
Artikel 70 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.