blz. 1 

Kamerstukken II 2016-2017, 34 575

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag in verband met enkele inhoudelijke en technische verbeteringen (Verzamelwet Zvw 2016)

 

 

Nr. 3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m IV

 

 

Algemeen

 

Inleiding

     Dit wetsvoorstel voor een Verzamelwet Zvw 2016 strekt ertoe de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet op de zorgtoeslag (Woz [lees: Wtz, red.]) op enkele kleine onderdelen inhoudelijk te wijzigen alsmede om ontstane misslagen te verbeteren en ontdekte omissies weg te nemen. Het gaat om de volgende inhoudelijke wijzigingen:
- de jaarlijkse bekendmaking van de nominale premie wordt vervroegd met één week;
- in verband hiermee wordt ook de standaardpremie één week eerder bekendgemaakt;
- samenstelling, benoeming en zittingsduur van de Adviescommissie Pakket (ACP) en de Adviescommissie Kwaliteit (ACK) van het Zorginstituut Nederland (Zorginstituut).

     De inhoudelijke wijzigingen worden hieronder toegelicht. Voor de technische wijzigingen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting.


Vervroeging bekendmaking premie en vaststelling standaardpremie

     De Zvw schrijft voor dat een wijziging in de grondslag van de premie voor zorgverzekeringen niet eerder in werking treedt dan zes weken na de dag waarop deze aan de verzekeringnemer is medegedeeld (artikel 17, zevende lid, van de Zvw). Dit houdt in dat zorgverzekeraars uiterlijk op 19 november de premie bekend behoren te maken die met ingang van het daaropvolgende jaar zal gelden. Steeds meer zorgverzekeraars maken de premie slechts enkele dagen vóór afloop van deze termijn - of zelfs op de laatste dag - bekend. Eerdere bekendmaking is nodig voor de vaststelling van de zorgtoeslag, de verwerking in de beschikkingen en de voorbereiding van uitingen van zorgverzekeraars richting burgers. Gezien de samenhang met andere toeslagen - wordt de zorgtoeslag niet tijdig vastgesteld, dan heeft dit uitvoeringstechnische implicaties voor de vaststelling van andere toeslagen - wordt op voorstel van de  blz. 2  Belastingdienst de bekendmaking van de grondslag van de premie met één week vervroegd. Vervroeging van de bekendmaking van de premies door zorgverzekeraars verbetert de vaststelling van de gemiddelde premie en daarmee de vaststelling van de zorgtoeslag. Het maatschappelijk belang van een juiste vaststelling van de zorgtoeslag is evident. Een bijkomend effect van de vervroegde bekendmaking van de grondslag van de premie is dat de overstaptijd met één week wordt verlengd. Dit geeft verzekerden langer de tijd een passende zorgverzekering te selecteren en zorgverzekeraars langer de tijd verzekerden aan zich te binden.

     Met het vervroegen van de uiterste datum waarop de premie bekend dient te worden gemaakt, hangt samen dat

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.