Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2016-2017, 34 596.
Handelingen II 2016-2017, nr. 53, item 3, nr. 55, item 16 en 17.
Kamerstukken I 2016-2017, 34 596 (A, B, C, D, E, F).
Handelingen I 2016-2017, nr. 29, item 5.

 

 

WET van 31 mei 2017, Stb. 2017, 252, tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk). Inwerkingtreding: 1 januari 2018 (Stb. 2017, 309).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen te wijzigen ten einde de regelgeving aangaande kindercentra en peuterspeelzalen te harmoniseren en daarmee samenhangende wijzigingen door te voeren in enkele andere wetten;
     Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XII.
In artikel 64, eerste lid, onderdeel q, van de Participatiewet wordt "de registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk" vervangen door "het landelijk register kinderopvang" en vervalt "en kwaliteitseisen peuterspeelzalen".

 

Art. XIII.
Artikel 54, derde lid, onderdeel n, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.