Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2016-2017, 34 584.
Handelingen II 2016-2017, nr. 54, item 10, nr. 57, item 20, 21 en 22.
Kamerstukken I 2016-2017, 34 584 (A, B, C, D, E).
Handelingen I 2016-2017, nr. 31, item 4, nr. 32, item 3.

 

 

WET van 23 juni 2017, Stb. 2017, 285, tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding. Inwerkingtreding: 1 oktober 2017 (Stb. 2017, 287).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het inburgeringsexamen uit te breiden met de participatieverklaring en de maatschappelijke begeleiding wettelijk vast te leggen;
     Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III. Participatiewet
In artikel 18b, tweede lid, onderdeel b, van de Participatiewet wordt "geen diploma inburgering als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel a" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.