Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2015-2016, 2016-2017, 34 377.
Handelingen II 2016-2017, nr. 47, item 3, nr. 49, item 13 en 14.
Kamerstukken I 2016-2017, 34 377 (A, B, C, D, E, F).
Handelingen I 2016-2017, nr. 33, item 4, 5 en 6.

 

WET van 28 juni 2017, Stb. 2017, 302, tot wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen. Inwerkingtreding: nog niet in werking getreden.

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen af te schaffen om de systematiek van zetelverdeling zo transparant mogelijk te laten zijn nu de mogelijkheid van lijstencombinaties geen bijdrage levert aan de beoogde politieke krachtenbundeling;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.
In artikel 8:4, vierde lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht vervalt:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.