Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2016-2017, 2017-2018, 34 588.
Handelingen II 2016-2017, 2017-2018, nr. 50, item 10, nr. 52, item 25 en 26, nr.71, item 30, nr. 74, item 8.
Kamerstukken I 2016-2017, 2017-2018, 34 588 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K).
Handelingen I 2016-2017, nr. 35, item 6, 8 en 12.

 

 

WET van 26 juli 2017, Stb. 2017, 317, houdende regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017). Inwerkingtreding: 1 mei 2018 (Stb. 2018, 119).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels te stellen met betrekking de taken en bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in het kader van de nationale veiligheid, de coƶrdinatie van de taakuitvoering van deze diensten, de verwerking van gegevens door deze diensten, de nationale en internationale samenwerking van deze diensten, de uitoefening van het toezicht en de behandeling van klachten en de geheimhouding, alsmede in verband daarmee enkele wetten te wijzigen en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 te vervangen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  10

Straf-, overgangs- en slotbepalingen

 

Art. 148.
De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:
A.
Artikel 1:1, tweede lid, onderdeel h, wordt vervangen door twee onderdelen, luidende:
h. de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en haar afdelingen, bedoeld in artikel 97 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017;
i. de toetsingscommissie inzet bevoegdheden, bedoeld in artikel 32 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.
B.
Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.