Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2008-2009, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 31 996.
Handelingen II 2011-2012, nr. 45, item 8, 2012-2013, nr. 107, item 10, nr. 108, item 19, 2013-2014,, nr. 3, item 9 en 10.
Kamerstukken I 2013-2014, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 31 996 (A (herdr.), B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, A, N).
Handelingen I 2017-2018, nr. 14, item 3, nr. 15, item 3, nr. 16, item 5.

 

 

WET van 24 januari 2018, Stb. 2018, 36, houdende regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten). Inwerkingtreding: 1 januari 2020 (Stb. 2019, 437).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is met het oog op het verlenen van goede zorg aan personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap uniforme regels te stellen ten aanzien van het verlenen van zorg aan zodanige personen, ook in gevallen waarin zij daarmee niet hebben ingestemd, dan wel zich daartegen verzetten, alsmede ten aanzien van opname en verblijf van zodanige personen in een accommodatie in gevallen waarin zij geen blijk hebben gegeven van bereidheid daartoe, doch zich daartegen ook niet verzetten en in gevallen waarin zij zich hiertegen wel verzetten en in verband daarmee enige bepalingen in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen te doen vervallen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  6

Wijzigingsbepalingen andere wetten

 

Art. 72.¹
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 13, derde lid, tweede zin, wordt na "de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen" ingevoegd: , dan wel de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten.
B.
Artikel 64 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.