Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019, 2019-2020, 32 399.
Handelingen II 2016-2017, nr. 48, item 10, nr. 52, item 7 en 8.
Kamerstukken I 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 32 399 (A (herdr.), B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, I, J, L, M, N).
Handelingen I 2017-2018, nr. 14, item 3, nr. 15, item 3, nr. 16, item 4.

 

 

WET van 24 januari 2018, Stb. 2018, 37, houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg). Inwerkingtreding: 1 januari 2020 (Stb. 2019, 437).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen voor het als uiterste middel verlenen van verplichte zorg op maat aan personen met een psychische stoornis, die aansluiten bij ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg en internationale ontwikkelingen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  14

Aanpassing andere wetgeving

 

Art. 14:1.
Artikel 1 van bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
a. De "Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen" vervalt.
b. Op alfabetische volgorde wordt opgenomen:
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van de artikelen 5:2 en 13:4

 

Art. 14:5.
In artikel 1, onderdeel l, van de Algemene nabestaandenwet wordt "bedoeld in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en in artikel 37, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht" vervangen door: bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en in de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten.

 

Art. 14:6.
In artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Algemene Ouderdomswet wordt "bedoeld in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en in artikel 37, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht" vervangen door: bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en in de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten.

 

Art. 14:12.
De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.