Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018, 32 398.
Handelingen II 2012-2013, nr. 25, item 3, nr. 36, item 22.
Kamerstukken I 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 32 398 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T).
Handelingen I 2017-2018, nr. 14, item 3, nr. 15, item 3, nr. 16, item 6.

 

WET van 24 januari 2018, Stb. 2018, 38, tot vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg). Inwerkingtreding: 1 januari 2019 (Stb. 2018, 498).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels vast te stellen inzake de forensische zorg in strafrechtelijk kader teneinde de noodzakelijke aansluiting van de forensische zorg met andere vormen van geestelijke gezondheidszorg te verbeteren en tevens de recidive van forensische pati├źnten te verminderen, ten behoeve van de veiligheid van de samenleving;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  7

Wijzigingen in andere wetten

 

§ 2. Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

Art. 7.11.
De Zorgverzekeringswet wordt gewijzigd als volgt:
1. In artikel 8, tweede lid, wordt "artikel 24" vervangen door: artikel 24, eerste lid,.
2.┬╣ Onder vernummering van het tweede lid van artikel 24 tot derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.