Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2016-2017, 2017-2018, 34 753.
Handelingen II 2017-2018, nr. 47, item 3.
Kamerstukken I 2017-2018, 34 753 (A).
Handelingen I 2017-2018, nr. 20, item 3.

 

 

WET van 21 februari 2018, Stb. 2018, 75, houdende regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun). Inwerkingtreding: nog niet in werking getreden. Inwerkingtreding: 1 juli 2018 (Stb. 2018, 99).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er met het oog op de naleving van Europeesrechtelijke verplichtingen een voorziening beschikbaar dient te zijn waarmee effectief uitvoering kan worden gegeven aan een besluit van de Europese Commissie tot terugvordering van staatssteun en het derhalve wenselijk is te voorzien in een algemene wettelijke grondslag en regels voor de terugvordering van staatssteun;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. 9.
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
A.
Aan artikel 4:35 wordt een lid toegevoegd, luidende:
-3. De subsidieverlening wordt voorts geweigerd indien de verstrekking van subsidie naar het oordeel van het bestuursorgaan niet verenigbaar is met het bepaalde in de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
B.
In artikel 4:43, tweede lid, wordt "4:35, tweede lid" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.