Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2017-2018, 34 797.
Handelingen II 2017-2018, nr. 55, item 3, nr. 57, item 13 en 14.
Kamerstukken I 2017-2018, 34 797 (A, B).
Handelingen I 2017-2018, nr. 23, item 5.

 

 

WET van 21 maart 2018, Stb. 2018, 94, tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd. Inwerkingtreding: 1 augustus 2018 (Stb. 2018, 224).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is om diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid aan te passen in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XIX.
In de artikelen 10.4.1, eerste lid, en 10.4.2, zesde lid, van de Wet langdurige zorg wordt "het Staatstoezicht op de volksgezondheid" vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

 

Art. XX.
In artikel 6.2, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt "het Staatstoezicht op de volksgezondheid" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.