BESLUIT van 18 april 2018, Stb. 2018, 119, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de overige onderdelen van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 en van enkele algemene maatregelen van bestuur

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 april 2018, nr. 2018-0000223691, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;
     Gelet op artikel 171, eerste lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, artikel X van het Aanpassingsbesluit Wiv 2017, artikel 6 van het Besluit maatregelen rechtstreeks geautomatiseerde toegang inlichtingen- en veiligheidsdiensten, artikel 6 van het Besluit gegevensverstrekking onderzoek van communicatie Wiv 2017 en artikel 10 van het Besluit DNA-onderzoek Wiv 2017;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
Onder toepassing van artikel 12 van de Wet raadgevend referendum treden de artikelen 2 tot en met 31, 32, tweede lid, 36 tot en met 96, 97, derde en vierde lid, 102, 107 tot en met 169 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 in werking met ingang 1 mei 2018.

 

Art. 2.
De volgende besluiten treden in werking met ingang van 1 mei 2018:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.