Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2017-2018, 34 854.
Handelingen II 2017-2018, nr. 53, item 12, nr. 54, item 12 en 13, nr. 56 (herdr.), item 15, 16 en 17.
Kamerstukken I 2017-2018, 34 854 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P).
Handelingen I 2017-2018, nr. 36, item 3 en 8, nr. 38, (herdr.) item 11, 12, 13 en 14.

 

 

WET van 10 juli 2018, Stb. 2018, 214, tot intrekking van de Wet raadgevend referendum. Inwerkingtreding: 12 juli 2018.

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is de voorziening van een nationaal raadgevend referendum af te schaffen en daartoe de Wet raadgevend referendum in te trekken;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. I.
De Wet raadgevend referendum wordt ingetrokken.

 

Art. II.
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.