Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2017-2018, 2018-2019, 34 887.
Handelingen II 2017-2018, nr. 88, item 3.
Kamerstukken I 2017-2018, 34 887 (A, B).
Handelingen I 2017-2018, nr. 33, item 3.

 

 

WET van 15 juni 2018, Stb. 2018, 228, houdende verbeteringen in enkele wetten van het ministerie van Justitie en Veiligheid (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018). Inwerkingtreding: 18 september 2018 (Stb. 2018, 312).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enkele wijzigingen van technische of anderszins ondergeschikte aard aan te brengen in wetten op het terrein van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van geconstateerde gebreken of onvolkomenheden;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 11:2 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex" vervangen door "gewijzigd voor zover de consumentenprijsindex daartoe aanleiding geeft".
2. In het tweede lid wordt "aangepast" vervangen door "gewijzigd".
B.
Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.