Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2016-2017, 2017-2018, 34 629.
Handelingen II 2017-2018, nr. 76, item 6 en 10, nr. 77, item 30 en 31.
Kamerstukken I 2017-2018, 34 629 (A, B, C, D).
Handelingen I 2017-2018, nr. 38, (herdr.) item 9.

 

 

WET van 11 juli 2018, Stb. 2018, 260, tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet. Inwerkingtreding: nog niet in werking getreden.

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg te wijzigen zodat het tuchtrecht toekomstbestendig wordt en zodat het functioneren van de wet in het algemeen verbeterd wordt;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. VI.
In de aanhef van artikel 8.5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt "gebied van de gezondheidszorg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.