Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018, 33 861.
Handelingen II, 2014-2015, nr. 49, item 27; 2017-2018, nr. 47, item 10, nr. 48, item 26 en 27.
Kamerstukken I, 2017-2018, 33 861 (A, B, C, D).
Handelingen I, 2017-2018, nr. 35, item 5.

 

WET van 27 juni 2018, Stb. 2018, 298, tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen. Inwerkingtreding: 1 januari 2019 (Stb. 2018, 446).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de mogelijkheden om disciplinaire maatregelen ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren op te leggen te verruimen en enkele andere maatregelen te kunnen treffen, alsmede een verklaring omtrent het gedrag als verplicht vereiste voor benoeming in een rechterlijk ambt te introduceren;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Beroepswet relevante artikelen, red.]

 

 

Art. IV.
In artikel 4, eerste lid, onderdeel g, van de Beroepswet wordt "schriftelijke waarschuwing" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.