MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 929, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 929, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 929, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 929, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 929, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 929, nr. 6 (amendement-Hijink)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 929, nr. 7 (amendement-Hijink)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 929, nr. 8 (amendement-Hijink)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 929, nr. 9 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 929, nr. 10 (amendement-Hijink)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 929, nr. 11 (gewijzigd amendement-Hijink)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 929, nr. 12 (amendement-Van der Staaij)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 929, nr. 13 (gewijzigd amendement-Hijink)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 929, nr. 14 (motie-Ellemeet c.s.)
- Handelingen II 2017-2018, nr. 92, item 28
- Handelingen II 2017-2018, nr. 95, item 13
- Handelingen II 2017-2018, nr. 95, item 14
- Kamerstukken I 2017-2018, 34 929, A (brief Minister voor medische zorg en sport)
- Kamerstukken I 2017-2018, 34 929, B (verslag)
- Kamerstukken I 2017-2018, 34 929, C (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken I 2017-2018, 34 929, D (brief Minister voor medische zorg en sport)
- Kamerstukken I 2017-2018, 34 929, E (motie-Ton van Kersteren c.s.)
- Kamerstukken I 2017-2018, 34 929, F (motie-Don c.s.)
- Kamerstukken I 2017-2018, 34 929, G (motie-Nooren c.s.)
- Handelingen I 2017-2018, nr. 39, item 8
- Handelingen I 2017-2018, nr. 39, item 11
- Handelingen I 2018-2019, nr. 1, item 9
- Handelingen I 2018-2019, nr. 1, item 10

 

 

WET van 26 september 2018, Stb. 2018, 337, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021. Inwerkingtreding: 1 januari 2019.

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het bedrag van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering ongewijzigd te laten voor de jaren 2019, 2020 en 2021;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.
De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het vijfde lid tot zesde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
-5. In afwijking van het vierde lid is de zorgverzekeraar gerechtigd het verplicht eigen risico in rekening te brengen indien het aan de verzekerde te wijten is dat de rekening niet vóór de bij algemene maatregel van bestuur bepaalde dag is ingediend.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.