Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2017-2018, 2018-2019, 34 923.
Handelingen II 2017-2018, nr. 106, item 2.
Kamerstukken I 2017-2018, 2018-2019, 34 923 (A, B, C).
Handelingen I 2018-2019, nr. 2, item 6.

 

 

WET van 3 oktober 2018, Stb. 2018, 356, tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen (Verzamelwet VWS 2018). Inwerkingtreding: 17 november 2018 (Stb. 2018, 416) en 1 januari 2019 (Stb. 2018, 454).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enige wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te wijzigen teneinde daarin misslagen en omissies weg te nemen en enkele wetten te actualiseren naar aanleiding van andere wijzigingen in regelgeving, waarbij bepaalde aanpassingen ten onrechte niet zijn meegenomen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

§ 1.  Wetten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

Art. X.
De Wet langdurige zorg wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 6.1.2 wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel g wordt "artikel 69 van de Zorgverzekeringswet" vervangen door: de artikelen 68, 69, 69a en 69b van de Zorgverzekeringswet.
2.² Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma worden drie onderdelen toegevoegd, luidende:
j. de verstrekking van de vergoedingen, bedoeld in artikel 123, zesde en achtste lid, van de Zorgverzekeringswet;
k. de taken van het bevoegd orgaan als bedoeld in artikel 1, onderdeel q, onder iii, van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PbEU 2004, L 166) en in verdragen inzake sociale zekerheid ten behoeve van personen, bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet, voor zover Onze Minister voor deze taken geen andere rechtspersoon heeft aangewezen;
l. de taken van verbindingsorgaan als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel b, van Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PbEU 2009, L 284) en in verdragen inzake sociale zekerheid.
B.¹
In artikel 11.3.5, eerste lid, wordt "Vier jaar na inwerkingtreding van deze wet" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.