MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 967, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 967, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 967, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 967, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 967, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 967, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 967, nr. 7 (amendement-Stoffer)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 967, nr. 8 (amendement-Jasper van Dijk)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 967, nr. 9 (amendement-Jasper van Dijk)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 967, nr. 10 (amendement-Jasper van Dijk)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 967, nr. 11 (gewijzigd amendement-Jasper van Dijk)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 967, nr. 12 (gewijzigd amendement-Jasper van Dijk)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 967, nr. 13 (motie-Smeulders c.s.)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 967, nr. 14 (motie-Van Kooten-Arissen c.s.)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 967, nr. 15 (motie-Gijs van Dijk c.s.)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 967, nr. 16 (motie-Stoffer)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 967, nr. 17 (motie-Wiersma c.s.)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 967, nr. 18 (brief Minister van SZW)

- Handelingen II 2018-2019, nr. 5, item 9
- Handelingen II 2018-2019, nr. 7, item 18
- Handelingen II 2018-2019, nr. 7, item 19
- Kamerstukken I 2018-2019, 34 967, A (eindverslag)
- Handelingen I 2018-2019, nr. 7, item 3 (herdruk)

 

 

WET van 14 november 2018, Stb. 2018, 451, tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof). Inwerkingtreding: 1 januari 2019 en 1 juli 2020 (Stb. 2018, 452).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het recht op verlof van de partner van de moeder bij de geboorte van een kind uit te breiden teneinde de ontwikkeling van de band tussen hen te bevorderen en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te versterken en het adoptie- en pleegzorgverlof uit te breiden;
     Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.
De Wet arbeid en zorg wordt als volgt gewijzigd:
A.¹ [MvT]
In de artikelen 3:2, tweede lid, en 3:9, tweede lid, wordt "bedraagt ten hoogste vier aaneengesloten weken" vervangen door "bedraagt ten hoogste zes aaneengesloten weken".
B.¹ [MvT]
Het opschrift van hoofdstuk 4 komt te luiden: Kort verzuimverlof en geboorteverlof.
C.¹ [MvT]
Artikel 4:2 komt te luiden:
Art. 4:2. Geboorteverlof
-1. Na de bevalling van de echtgenote, de geregistreerde partner, de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont of degene van wie de werknemer het kind erkent, heeft de werknemer gedurende een tijdvak van vier weken, te rekenen vanaf de eerste dag na de bevalling, recht op geboorteverlof met behoud van loon van eenmaal de arbeidsduur per week.
-2. Indien de arbeidsovereenkomst of de publiekrechtelijke aanstelling wordt beëindigd voordat het geboorteverlof volledig is genoten, heeft de werknemer, indien hij een nieuwe arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling aangaat, tegenover de nieuwe werkgever aanspraak op het verlof dat nog niet is opgenomen, met inachtneming van dit hoofdstuk.
-3. Indien de arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling wordt beëindigd, is de werkgever verplicht aan de werknemer, op diens verzoek, een verklaring uit te reiken waaruit blijkt op hoeveel geboorteverlof de werknemer aanspraak heeft.
D. [MvT]
Na artikel 4:2 worden aan paragraaf 1 drie artikelen toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.