Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2017-2018, 34 842.
Handelingen II 2018-2019, nr. 90, item 13, nr. 92, item 19.
Kamerstukken I 2017-2018, 2018-2019, 34 842 (A, B, C, D, E).
Handelingen I 2018-2019, nr. 9, item 8.

 

 

WET van 28 november 2018, Stb. 2018, 489, tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de herziening van het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars). Inwerkingtreding: 1 januari 2019 (Stb. 2018, 491).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars te herzien;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. V.
De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:
A.
In bijlage 1 komt onderdeel a van de zinsnede met betrekking tot de Wet op het financieel toezicht te luiden:
a. de artikelen 3a:17 tot en met 3a:19, 3a:85 en 3a:86
B.
Bijlage 2 wordt gewijzigd als volgt:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.