MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 857, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 857, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 857, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 857, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 857, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 857, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 857, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 857, nr. 8 (amendement-Hijink)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 857, nr. 9 (amendement-Hijink)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 857, nr. 10 (amendement-Hijink)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 857, nr. 11 (gewijzigd amendement-Hijink)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 857, nr. 12 (amendement- Bergkamp en Van der Staaij)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 857, nr. 13 (amendement-Ellemeet en Van der Staaij)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 857, nr. 14 (motie-Bergkamp c.s.)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 857, nr. 15 (gewijzigd amendement-Hijink)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 857, nr. 16 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 857, nr. 17 (brief Minister van VWS)

- Handelingen II 2018-2019, nr. 34, item 30
- Handelingen II 2018-2019, nr. 37, item 15
- Handelingen II 2018-2019, nr. 37, item 16
- Kamerstukken I 2018-2019, 34 857, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2018-2019, 34 857, B (eindverslag)
- Handelingen I 2018-2019, nr. 15, item 5

 

 

WET van 23 januari 2019, Stb. 2019, 73, tot wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten. Inwerkingtreding: 9 maart 2019 (Stb. 2019, 74).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 te wijzigen teneinde gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerken te kunnen verplichten en de uitvoeringslasten te kunnen verminderen en dat het in verband daarmee tevens wenselijk is de Zorgverzekeringswet te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.
De Jeugdwet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 2.8 komt als volgt te luiden:
Art. 2.8.
-1. De colleges werken met elkaar samen, indien dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van deze wet aangewezen is.
-2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen gebieden worden aangewezen waarbinnen colleges met het oog op de samenhangende uitvoering van de aan de colleges en de gemeenteraden bij of krachtens deze wet en andere wetten opgedragen taken samenwerken, uitsluitend indien de noodzakelijke samenwerking in deze gebieden ontbreekt en nadat Onze Ministers op overeenstemming gericht overleg hebben gevoerd met de betrokken colleges. Bij die maatregel kunnen regels worden gesteld over de vorm van samenwerking.
-3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt gedaan door Onze Ministers in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
-4. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp in de Staatscourant is bekendgemaakt en aan een ieder de gelegenheid is geboden om binnen vier weken na de dag waarop de bekendmaking is geschied wensen en bedenkingen ter kennis van Onze Ministers te brengen. Gelijktijdig met de bekendmaking wordt het ontwerp aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd.
B. [MvT]
Na artikel 2.14 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.