MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 044, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 044, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 044, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 044, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 044, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 044, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 044, nr. 7 (nota van wijziging)
- Handelingen II 2018-2019, nr. 60, item 2
- Kamerstukken I 2018-2019, 35 044, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2018-2019, 35 044, B (eindverslag)
- Handelingen I 2018-2019, nr. 23, item 3

 

 

WET van 27 maart 2019, Stb. 2019, 140, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en enige andere wetten in verband met het controleren van de verzekeringsplicht voor de zorgverzekering en het regelen van de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door Onze Minister voor Medische Zorg, het Zorginstituut Nederland en het RIVM. Inwerkingtreding: 1 juli 2019 (Stb. 2019, 208).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om nadere regels te kunnen stellen met betrekking tot de vaststelling van de verzekeringsplicht ingevolge de Zorgverzekeringswet alsmede om na te gaan of personen zonder verzekeringsplicht desalniettemin een zorgverzekering hebben en regels te stellen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waarop pseudonimisering als bedoeld in artikel 4, onderdeel 5, van de Algemene verordening gegevensbescherming is toegepast, door Onze Minister voor Medische Zorg ten behoeve van de uitvoering van zijn taken met betrekking tot de vereveningsbijdrage, door het Zorginstituut Nederland ter uitvoering van zijn in de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg opgedragen taken en door het RIVM ter uitvoering van taken op het gebied van infectieziektebestrijding;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Zorgverzekeringswet wordt gewijzigd als volgt:
A. [MvT]
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel n wordt "Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport" vervangen door "Onze Minister voor Medische Zorg".
2. Na onderdeel x wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
y. Sociale verzekeringsbank: Sociale verzekeringsbank, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;.
B. [MvT]
Artikel 4a wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.