Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2018-2019, 35 073.
Handelingen II 2018-2019, nr. 68, item 3.
Kamerstukken I 2018-2019, 35 073 (A, B).
Handelingen I 2018-2019, nr. 26, item 6.

 

 

WET van 17 april 2019, Stb. 2019, 173, houdende aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Aanpassingswet Wnra). Inwerkingtreding: 1 januari 2020 (Stb. 2019, 385).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren wenselijk is diverse wetten aan te passen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  6

Ministerie van Justitie en Veiligheid

 

Art. 6.2. Algemene wet bestuursrecht
In artikel 6 van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht wordt "Militaire Ambtenarenwet 1931" telkens vervangen door: "Wet ambtenaren defensie".

 

 

HOOFDSTUK  9

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. 9.2. Wet arbeid en zorg
In artikel 1:3 van de Wet arbeid en zorg wordt "Militaire Ambtenarenwet 1931" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.