Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2017-2018, 2018-2019, 34 994.
Handelingen II 2018-2019, nr. 75, item 28, nr. 78, item 9 en 10.
Kamerstukken I 2018-2019, 34 994 (A, B).
Handelingen I 2018-2019, nr. 33, item 5.

 

 

WET van 5 juni 2019, Stb. 2019, 224, tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt. Inwerkingtreding: 1 januari 2020 (Stb. 2019, 284).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is bij te dragen aan het beter in staat stellen van de patiënt om goed geïnformeerd toestemming te geven voor een behandeling of onderzoek, de bewaartermijn van het medisch dossier te verlengen en het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt wettelijk te regelen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III.
Artikel 5.3.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.