Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019, 34 231.
Handelingen II 2017-2018, nr.  99, item 4; 2018-2019, nr. 33, item 11, nr. 34, item 18 en 19.
Kamerstukken I 2018-2019, 34 231 (A, B, C, D, E, F, G).
Handelingen I 2018-2019, nr. 28, item 6, nr. 30, item 8.

 

 

WET van 18 juni 2019, Stb. 2019, 283, tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie). Inwerkingtreding: 1 januari 2020 (Stb. 2019, 352).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het stelsel van partneralimentatie te herzien en dat daarvoor het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten wijziging behoeven;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III.
In artikel 62e, tweede lid, onderdeel a, van de Participatiewet wordt "de artikelen 157 en 401" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.