Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2018-2019, 2019-2020, 35 270.
Handelingen II 2019-2020, nr. 9, item 3.
Kamerstukken I 2019-2020, 35 270 (A).
Handelingen I 2019-2020, nr. 4, item 5.

 

 

WET van 30 oktober 2019, Stb. 2019, 427, tot wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met de herziening van het verlies van rechtspersoonlijkheid van het CIZ. Inwerkingtreding: 1 januari 2020 (Stb. 2019, 385) en 27 november 2019.

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat het CIZ zijn rechtspersoonlijkheid behoudt;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.
De Wet langdurige zorg wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.