MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 146, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 146, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 146, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 146, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 146, nr. 5 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 146, nr. 6 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 146, nr. 7 (verslag)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 146, nr. 8 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 146, nr. 9 (amendement-Slootweg en De Lange)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 146, nr. 10 (amendement-Hijink)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 146, nr. 11 (amendement-Bergkamp c.s.)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 146, nr. 12 (amendement-Bergkamp c.s.)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 146, nr. 13 (motie-Bergkamp en Slootweg)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 146, nr. 14 (motie-Voordewind)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 146, nr. 15 (motie-Hijink)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 146, nr. 16 (amendement-Bergkamp s.c.)
- Kamerstukken II 2018-2019, 35 146, nr. 17 (gewijzigde motie-Voordewind)
- Handelingen II 2018-2019, nr. 99, item 9 (herdruk)
- Handelingen II 2018-2019, nr. 99, item 14 (herdruk)
- Handelingen II 2018-2019, nr. 100, item 30
- Handelingen II 2018-2019, nr. 100, item 31
- Kamerstukken I 2018-2019, 35 146, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2018-2019, 35 146, B (eindverslag)
- Handelingen I 2018-2019, nr. 38, item 7 (herdruk)

 

 

WET van 10 juli 2019, Stb. 2019, 428, tot wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij. Inwerkingtreding: artikelen II, III en V 1 januari 2020 (Stb. 2019, 461); overige artikelen nog niet in werking getreden.

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is toegang tot de Wet langdurige zorg te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet langdurige zorg wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel c, komt te luiden:
c. behandeling die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking, stoornis of handicap van de verzekerde, omvattende:
1º. geneeskundige zorg van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische aard; en
2º. geneeskundige zorg zoals klinisch-psychologen en psychiaters plegen te bieden in verband met de psychische stoornis van de verzekerde;.
B. [MvT]
Artikel 3.2.1 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.